ترانس

قطعات ترانس قطعات ترانس : هسته ترانسفورماتور از ورق الکتریکی به ضخامت 0.3 میلیمتر درست شده اند که در عرض های مختلف بریده شده تشکیل می شود که در نهایت پس از چیدن دارای سطح مقطع تقریبا دایره ای شکل می گردد. به منظور کاهش تلفات آهن محل...